ما تولید کننده مرغوب ترین پودرهای سیلیس رسوبی در ایران می باشیم. این مواد پودری به دلیل روش تولید سنتزی (هیدروترمال) دارای خلوص بالا و طیف گسترده ای از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی نظیر سطح ویژه، اندازه ذرات، جذب روغن و جذب آب می باشند. از این رو، این مواد پودری که اغلب به صورت افزودنی استفاده می شوند، نیاز حیاتی صنایع بسیاری از جمله پلیمر، رنگ و دارو می باشند. متخصصان فنی ما با بهره گیری از دانش و تجربیات بین المللی توانسته اند برای اولین بار نیاز کشور به واردات این پودرها را مرتفع ساخته و توان تولیدی صنعتگران موفق کشورمان را افزایش دهند

ما تولید کننده مرغوب ترین پودرهای سیلیس رسوبی در ایران می باشیم. این مواد پودری به دلیل روش تولید سنتزی (هیدروترمال) دارای خلوص بالا و طیف گسترده ای از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی نظیر سطح ویژه، اندازه ذرات، جذب روغن و جذب آب می باشند. از این رو، این مواد پودری که اغلب به صورت افزودنی استفاده می شوند، نیاز حیاتی صنایع بسیاری از جمله پلیمر، رنگ و دارو می باشند. متخصصان فنی ما با بهره گیری از دانش و تجربیات درجه یک بین المللی توانسته اند برای اولین بار نیاز کشور به واردات این پودرها را مرتفع ساخته و توان تولیدی صنعتگران موفق کشورمان را افزایش دهند